Direct contact?
Bel ons
Openingstijden
Ma-Vrij 08:00 - 17:00
Stuur een bericht
info@acmopleidingen.nl

Algemene Voorwaarden ACM opleidingen b.v. en ACM Zorgopleidingen b.v.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen en betekenissen gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: ACM opleidingen b.v. (tevens van toepassing op ACM Zorgopleidingen b.v.)
Opdrachtgever: Ieder rechtspersoon of natuurlijk persoon, in opdracht van wie ACM opleidingen b.v. de desbetreffende opleiding(en) verzorgt, dan wel met wie ACM opleidingen b.v. een overeenkomst aangaat of met wie ACM opleidingen b.v. in bespreking of in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst, aan wie de in verband met de overeenkomst door Opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening worden gebracht.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand komt alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht.
Partijen: De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Opdrachtnemer
2.2 Opdrachtnemer is niet gebonden aan de Algemene Voorwaarden die door Opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, tenzij Opdrachtnemer die Voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In het geval de Algemene Voorwaarden van zowel Opdrachtnemer als ook Opdrachtgever van toepassing zijn, prevaleren de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer
2.3 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever heeft betrekking op de op het digitale aanmeldingsformulier vermelde opleidingen. De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer een door de Opdrachtgever ondertekend aanmeldingsformulier of offerte heeft ontvangen.
2.4 Indien enige of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig of onverbindend worden verklaard, dan wel worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst geldig blijven. In een dergelijk geval zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zich inspannen om de nietige of onverbindende bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van Partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking brengt.
2.5 Opdrachtnemer heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen per een door Opdrachtnemer te bepalen wijzigingsdatum. Opdrachtgever wordt van de voorgenomen wijziging(en) tijdig door Opdrachtnemer in kennis gesteld middels handstelling van de nieuwe Voorwaarden en verklaart thans bij voorbaat daarmee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de kennisgeving schriftelijk het tegendeel aan Opdrachtnemer bericht.

Artikel 3 Offertes
3.1 Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en slechts geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht een offerte te herroepen. Opdrachtnemer is pas gebonden aan een uitgebrachte offerte zodra (i) de offerte getekend is door Opdrachtgever, (ii) de getekende offerte is ontvangen door Opdrachtnemer, en (iii) Opdrachtnemer niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van de getekende offerte deze alsnog herroept; dan wel zodra de Opdrachtnemer met de uitvoering van de offerte is begonnen.
3.2 Kosten van Opdrachtgever verbonden aan de voorbereiding, opstelling of uitwerking van de offerte, kunnen nimmer in rekening worden gebracht.
3.3 In een offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW of soortgelijke belastingen en heffingen, alsmede in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten (zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten) voor zover uit de offerte niet anders blijkt.
3.4 Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk.
3.5. Bij een samengestelde aanbieding / offerte voor meerdere diensten bestaat geen verplichting voor Opdrachtnemer tot het verrichten van een gedeelte van de diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, indien het andere gedeelte niet wordt aanvaard.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.
4.2 De Opdrachtgever dient te zorgen dat alle gegevens, (i) waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering
van de Overeenkomst of (ii) waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien
Opdrachtgever niet of niet tijdig aan de hiervoor bedoelde verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de extra kosten die daar het gevolg van zijn volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Wanneer Opdrachtgever niet aan voornoemde verplichting voldoet is hij aansprakelijk voor alle schade die daar het gevolg van is, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was.
4.4 Indien door Opdrachtnemer, of door hem ingeschakelde derden, werkzaamheden worden verricht op locatie bij Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 Opleidingen
5.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op grond van haar moverende redenen toelating tot enige opleiding te weigeren.
5.2 Opdrachtnemer verbindt zich de opleiding waarvoor de Opdrachtgever zich heeft ingeschreven te (doen) geven conform de beschrijving in de verstrekte opleidingsinformatie.
5.3 Opdrachtgever houdt zich aan de overeengekomen of geplande data.
5.4 Opdrachtnemer bereidt de Opdrachtgever in de aangeboden opleidingen voor op een of meer examens, die leiden tot een of meer certificaten zoals omschreven in de opleidingsinformatie, indien van toepassing afgenomen door een rechtsgeldig exameninstituut. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor drukfouten dan wel fouten op de website alsmede voor veranderingen die buiten haar directe invloedssfeer liggen. Buiten dit kader zal Opdrachtnemer vrij zijn tijdens de opleiding wijzigingen aan te brengen in het programma, de docenten, de lestijden, de plaats waar de opleiding wordt gehouden en de beoordelingseisen. Daarbij zal Opdrachtnemer zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de Opdrachtgever, voor zover passend binnen het kader van de opleiding. De opleidingen zijn erop gericht de vakbekwaamheid van de deelnemers te vergroten.
5.5 Opdrachtnemer is gerechtigd een opleiding te laten vervallen indien naar haar oordeel een onvoldoende aantal deelnemers aan die opleiding deelneemt. Zij zal alsdan de deelnemers een vervangende opleidingsdatum aanbieden. Opdrachtnemer is bovendien vrij de lessen voor theorie en praktijk geheel of gedeeltelijk in een gezamenlijke groep c.q. leslokaal te (doen) geven tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.6 Bij ziekte of langdurige afwezigheid van een docent zorgt Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na de aanvang van de afwezigheid voor een vervangende docent.
5.7 Het lesmateriaal is in de opleidingskosten begrepen. Bij rijtrainingen geldt dat uitsluitend voor de in de opleidingsinformatie omschreven onderdelen een lesvoertuig voor de praktijklessen ter beschikking wordt gesteld, deze kosten zijn niet in de cursusprijs begrepen. De examenkosten vallen buiten de cursuskosten en moeten apart worden voldaan.
5.8 In het geval van een in-company opleiding, zijn de reiskosten van en naar de nader op te geven locatie door Opdrachtgever, voor rekening van Opdrachtgever.
5.9 Cursist dient te verschijnen in kleding welke geschikt is voor deelname aan de opleiding.
5.10 De cursist dient de (veiligheid)instructies van de cursusleider te allen tijde te volgen.

Artikel 6: Contractduur, uitvoeringstermijn
6.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Partijen.
6.2 Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een bepaalde einddatum of duur voor de uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen, is Opdrachtgever in geval van overschrijding daarvan door omstandigheden die Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, gerechtigd Opdrachtnemer een redelijke termijn te stellen van niet minder dan 20 werkdagen waarbinnen de werkzaamheden alsnog uitgevoerd dienen te zijn. Bij gebreke van die uitvoering binnen de gestelde redelijke termijn is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte door een schriftelijke verklaring te beëindigen. Overschrijding van de overeengekomen of door de Opdrachtgever gestelde duur van de uitvoering van de werkzaamheden geeft de Opdrachtgever geen recht op niet-nakoming door hem van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting noch op enige aanvullende of vervangende schadevergoeding.

Artikel 7 Beëindiging
7.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever eindigt op de einddatum van de opleiding tenzij anders overeengekomen.
7.2 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is alleen mogelijk in onderling overleg.
7.3 De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, eindigen zodra de Overeenkomst is ontbonden.
7.4 In geval van tussentijdse beëindiging is de Opdrachtgever de cursuskosten verschuldigd te voldoen.
7.5 In het geval van artikel 7.2 zullen reeds tevoren betaalde cursuskosten aan de Opdrachtgever worden terugbetaald voor zover deze betrekking hebben op de periode na het einde van de overeenkomst.

Artikel 8 Prijzen
8.1 Op Overeenkomsten waarin geen vaste prijs is afgesproken zijn de leden 2 en 3 van dit artikel van toepassing. Op Overeenkomsten waarin een vaste prijs is afgesproken zijn de leden 4 en 5 van dit artikel van toepassing. De leden 6 tot en met 8 van dit artikel zijn op alle Overeenkomsten van toepassing.
8.2 Opdrachtnemer is bevoegd om haar uurtarieven te wijzigen (ook gedurende de uitvoering van een Overeenkomst) voor de diensten die worden geleverd na de tariefswijziging, een dergelijke wijziging is echter pas van toepassing nadat 10 werkdagen zijn verstreken na het moment waarop Opdrachtgever schriftelijk van de tariefswijziging op de hoogte werd gebracht.
8.3 Indien een vaste prijs is overeengekomen is Opdrachtnemer gerechtigd gedurende het uitvoeren van een Overeenkomst haar prijzen te verhogen voor de diensten die worden verleend onder de Overeenkomst indien door een stijging van kostprijsbepalende elementen als inkoopprijzen, transportkosten, verzekeringspremies, lonen, belastingen, sociale premies en soortgelijke kosten of door het zich voordoen van andere prijsverhogende omstandigheden, die Opdrachtnemer bij het tot stand komen van de Overeenkomst niet kon voorzien. In dat geval is de Opdrachtnemer gerechtigd de hogere kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.
8.4 Bovendien mag de Opdrachtnemer de prijs verhogen voor diensten die worden verleend onder de Overeenkomst wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk en daarbij behorende prijs waren geschat en vastgesteld op basis van misleidende, onjuiste of onvolledige informatie.
8.5 Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de prijs in overeenstemming met de voorgaande uitgangspunten schriftelijk kenbaar maken met inachtneming van een termijn van tenminste 10 werkdagen. Indien een prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, kan Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door binnen 10 werkdagen na ontvangst van de hiervoor bedoelde mededeling van Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtgever te laten weten de Overeenkomst te willen beëindigen.
8.7 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever maandelijks facturen zenden. Voor Overeenkomsten met een looptijd die korter is dan drie maanden zal de Opdrachtnemer Opdrachtgever na afloop van de Overeenkomst de betreffende facturen zenden.

Artikel 9 Betaling
9.1 De Opdrachtgever is gehouden om iedere door Opdrachtnemer ingediende factuur binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te voldoen, tenzij de Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien
9.2 Door enkele overschrijding van de in artikel 9.1 bedoelde betalingsverplichting is de Opdrachtgever in gebreke en wordt de wettelijke rente en een toeslag van 1% op maandbasis verschuldigd over het niet betaalde bedrag. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever eenmaal een aanmaning sturen. Indien dan nog geen betaling volgt, zal de Opdrachtgever incassokosten dienen te vergoeden. De incassokosten worden berekend aan de hand van de WIK (Wet Incassokosten). Alle kosten verbonden aan een incasso, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever in gebreke is de cursuskosten te voldoen kan Opdrachtnemer hem van verdere deelname aan opleiding(en) uitsluiten.
9.3 De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de betaling van een factuur van Opdrachtnemer op te schorten dan wel tot verrekening met andere vorderingen over te gaan.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 Het door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
10.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
10.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
10.4 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van de Opdrachtnemer te verstrekken.
10.5 Opdrachtnemer mag over onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken binnen het kader van diens normale bedrijfsvoering beschikken, met dien verstande dat hij de zaken niet mag verhuren, met beperkte rechten mag belasten of als betaalmiddel mag gebruiken.
10.6 Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel geduide eigendomsrechten wil uitoefen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken van Opdrachtnemer zich bevinden en die mede terug te nemen.
10.7 Zolang het eigendomsvoorbehoud op door Opdrachtnemer geleverde zaken rust zal Opdrachtgever deze zaken op zo’n manier opslaan en labellen dat deze duidelijk herkenbaar zijn als zaken die aan Opdrachtnemer toebehoren.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding
11.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat enige verdere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. En zonder dat Opdrachtnemer gehouden is enige schadevergoeding te betalen, indien:

  • Opdrachtgever niet voldoet aan op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst en (indien nakoming nog mogelijk is) Opdrachtgever niet binnen 20 werkdagen na een schriftelijk verzoek daartoe alsnog zijn verplichtingen nakomt.
  • Opdrachtgever failliet wordt verklaard of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, Opdrachtgever overgaat tot liquidatie of ontbinding van zijn onderneming of Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend.

11.2 De bevoegdheid van Opdrachtnemer om de Overeenkomst te ontbinden is onverminderd alle andere rechten van Opdrachtnemer. Indien zich één van de in lid 1 van dit artikel vermelde omstandigheden voordoet, worden alle vorderingen die Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Annulering van cursussen en opzegging
12.1 Voor mondeling en/of schriftelijk bevestigde cursussen door Opdrachtnemer gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden:
12.2 Annulering van de bevestigde cursusboeking of cursusdeelname kan alleen per brief of per email worden doorgegeven aan de cursusadministratie van Opdrachtnemer.
12.3 Bij annulering van een bevestigde cursus zal de voor de cursus geldende prijs (hierna “Prijs”) als volgt in rekening worden gebracht:

  • Een opleiding/cursus kan tot 2 weken voor aanvangsdatum van de cursus kosteloos door Opdrachtgever geannuleerd worden.
  • Bij annulering meer dan 1 week, maar minder dan 2 weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus: 50% van de totale Prijs;
  • Bij annulering meer dan 1 dag, maar minder dan 1 week voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus: 75% van de totale Prijs;
  • Bij annulering op dezelfde dag als de aanvangsdatum van de opleiding/cursus: 100% van totale Prijs.

12.4 Eventuele examenkosten die verband houden met de cursus zullen volledig worden doorbelast aan Opdrachtgever. De examenkosten zijn ook verschuldigd indien de cursus minder dan 10 werkdagen voorafgaand aan de aanvangsdatum wordt geannuleerd.
12.5 Eventueel door Opdrachtgever vooruit betaalde bedragen die betrekking hebben op de geannuleerde cursus zullen, onder aftrek van de kosten voor annulering, worden gerestitueerd.
12.6 Opdrachtnemer heeft het recht om standaardcursussen met open boekingen uiterlijk 14 dagen van tevoren te annuleren indien minder dan het vastgestelde minimum aantal aanmeldingen zijn ontvangen voor de betreffende cursus. Indien een standaardcursus waarvoor een Opdrachtgever zich heeft ingeschreven wordt geannuleerd zal Opdrachtnemer Opdrachtgever alternatieve data waarop de standaardcursus wordt gegeven doorgeven.

Artikel 13 Verhindering van de cursist
13.1 Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger wordt aangemeld bij de cursusadministratie van Opdrachtnemer. Voor deze vervanging is de Opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
14.1 Indien Opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is Opdrachtgever gehouden het ter beschikking gestelde binnen 10 werkdagen na het einde van de Overeenkomst in oorspronkelijk staat, vrij van gebreken en in zijn geheel te retourneren.
14.2 Indien Opdrachtgever de in lid1 van dit artikel genoemde verplichting niet nakomt zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: reparatie of vervanging van de zaken) voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Opdrachtnemer of de annulering door de cursusovereenkomst door Opdrachtnemer, tenzij aan Opdrachtnemer opzet of grove schuld verweten kan worden.
15.2 Indien Opdrachtnemer op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
15.3 Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 16 Vrijwaring / garantie
16.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer hierdoor voor aanspraken van derden op Opdrachtnemer als gevolg van de uitvoering door Opdrachtnemer van de Overeenkomst.
16.2 Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden en/of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Overmacht
17.1 Partijen zijn gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van hun verplichtingen onder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, worden verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten hun wil, daaronder begrepen blikseminslag, overstromingen, uitzonderlijke extreme weersomstandigheden, brand, oorlog, epidemie, ziekte van personeel van Opdrachtnemer, terroristische acties, daden van lokale of nationale overheden of andere bevoegde autoriteiten, geplande en ongeplande stakingen, prik- of stiptheidsacties. In geval van overmacht aan de zijde van één van de Partijen worden de verplichtingen van Partijen opgeschort.
17.2 Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden is elke partij bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te beëindigen.
17.3 Indien Opdrachtgever bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft.

Artikel 18 Verzekeringen
18.1 Opdrachtgever zal alle verplichte en noodzakelijke verzekeringen sluiten ten einde haar werknemers en andere belangen te dekken die verband houden met enige training doe door Opdrachtnemer wordt gegeven, zoals, maar niet beperkt tot, een industriële ongevallen verzekering.
18.2 Opdrachtnemer zal een beroepsaansprakelijkheidsverzekering sluiten en in stand houden ten behoeve van de door haar gegeven trainingen. De verzekering zal Opdrachtnemer ’s aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 15 dekken.

Artikel 19 Klachten
19.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk en duidelijk gespecificeerd te worden gemeld aan Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer een klacht gegrond acht, zal Opdrachtnemer de Diensten alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinloos is geworden. Indien het alsnog leveren van de overeengekomen Diensten onmogelijk of zinloos is, zal Opdrachtnemer zorg dragen voor een adequate oplossing in overleg met Opdrachtgever en uitsluitend aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
19.2 Klachten met betrekking tot een deel van de uitvoering van de Overeenkomst kunnen geen reden zijn tot afkeuring van de gehele uitvoering van de Overeenkomst.
19.3 De Opdrachtgever verleent al zijn medewerking aan Opdrachtnemer tot afwikkeling van de klacht.

Artikel 20 Intellectuele eigendomsrechten
20.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle opleidingen en bijbehorend studiemateriaal zijn het exclusieve eigendom van ACM opleidingen b.v. voor zover niet anders expliciet bepaald. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan studiemateriaal te gebruiken voor enig ander doel dan het volgen van de opleiding waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven. Het studiemateriaal mag niet door de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht, noch voor intern noch voor extern gebruik in welke vorm dan ook.

Artikel 21 Geheimhouding
21.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel zal informatie als vertrouwelijk worden aangemerkt.
21.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak één der Partijen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en de betreffende partij zicht ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is deze partij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen
22.1 De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en ACM opleidingen b.v. wordt beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde Nederlandse rechter te Apeldoorn worden voorgelegd.

Artikel 23 Depot
23.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Harderwijk onder nummer 08076654.